Hyresförsäkring


Hyresförsäkring

SSM AB har tecknat fullt försäkringsskydd för våra hyresmaskiner hos Länsförsäkringar. (trafik, delkasko och vagnskada) och som täcker alla plötsliga och oförutsedda skador på hyrd egendom uppkomna genom brand, inbrott, stöld, skadegörelse eller trafikolycka.

VAD OMFATTAS:

Försäkringen omfattar Trafik-, Delkasko- (stöld, skadegörelse, brand, glas) samt Vagnskadeförsäkring, med undantag såsom förslitning, eller annan gradvis försämring. För att försäkringen ska gälla måste Du som kund ta säkerhetsåtgärder för att skydda hyrd egendom, samt försöka förhindra eller begränsa befarad eller inträffad skada.

VAD OMFATTAS INTE:

Försäkringen gäller ej vid misstanke om oaktsamhet eller annan vårdslöshet Exempel på skador som inte ersätts är: Skadade skärma, luckor, däckskador eller andra chassidelar, avkapade eller slitna hydraulslangar. Skador där föraren kunnat undvika det genom att vidta egna åtgärder. Skador och kostnader för bärgning som uppkommer vid fastkörning/sjunkning pga. Någon okänd anledning eller annan anledning ej burit maskinens vikt ersätts inte heller om man på något sätt kunnat undvika eller förutsett detta eller om man inte vidtagit åtgärder som kunnat hindra sådan fastkörning /sjunkning. Förmögenhetsskada täck ej av denna försäkring, om reparationskostnaden är lägre än självrisken så kommer detta att regleras mot kund.

OM SKADA INTRÄFFAR:
  1. Vid misstanke om brott eller vid olycka skall detta omedelbart polisanmälas av hyrestagaren. Skriv ner ärendenummer i samband med anmälan.
  2. Kontakta omgående 073-1555847 och uppge kund, adress, telefon, kontaktperson samt avtalsnummer/maskinnummer och ev. ärendenummer för polisanmälan.
  3. Redogör för skadad egendom och händelse.
  4. Beskriv händelseförloppet, uppgifter om skadan polisanmälan.
  5. Hyra debiteras fram tills dagen skadan skedde OBS! Anmälan SKALL göras direkt dock senast inom 24 timmar. Annars finns risk att försäkringsersättning bortfaller helt.
Se exempel på självrisk, eftersom självrisk varierar efter maskin så ges självrisk efter förfrågan.

Belopp: Enligt följande. Högre eller lägre självrisk kan
gälla i några särskilda fall
Trafik, person: 0 kr
Trafik, egendom: 4 500 kr
Stöld och skadegörelse: 4 500 kr
Brand: 4 500 kr
Glasrutor, vid reparation 200 kr, vid byte: 1 500 kr
Assistans: 1 500 kr
Rättsskydd: 4 500 kr
Krishjälp: 0 kr
Vagnskada: 12 500 kr