Hyresvillkor


Allmänna hyresvillkor

 1. Tillämplighet
 2. Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid inrikes uthyrning av anläggningsmaskiner med tillhörande redskap och aggregat, utan förare. Villkoren gäller under förutsättning att annat inte överenskommits. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form för att vara gällande.
 3. Hyresobjektet
  1. Hyresobjektet är det/de som angivits i avtalet. Uthyraren ska på förfrågan tillhandahålla skriftliga instruktioner för handhavande samt tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
  2. Innan hyresobjektet utlämnas ska parterna gemensamt besiktiga detta och upprätta lämpligt besiktningsprotokoll. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast och senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för inhyraren.
  3. Hyresobjektet ska avhämtas och återlämnas vid uthyrarens förråd/verkstad eller uppställningsplats om inte annan plats överenskommits mellan parterna. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats av uthyraren.
  4. Vid avlämnandet ska hyresobjektet lämnas i samma skick och utförande som vid avhämtandet, bortsett från försämring på grund av normalt slitage. Hyresobjektet ska vid återlämnandet vara i driftsdugligt skick och samtidigt vara väl rengjort. Om så inte är fallet äger Uthyraren rätt att vidta nödvändig reparation och/eller rengöring på Inhyrarens bekostnad. Uthyraren ska meddela Inhyraren behov av sådan åtgärd snarast möjligt, dock senast inom en vecka.
  5. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet.. Inhyraren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.
 4. Hyresobjektets användning
  1. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana förhållanden för vilket det normalt är avsett, såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna.
  2. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från Uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats, eller användas av annan än Inhyraren
  3. Inhyraren ansvarar för att hyresobjektet endast förs av förare som innehar erforderlig kompetens för berörd maskintyp enligt samtliga tillämpliga krav i lag och avtal.
  4. Om nyttjande av hyresobjektet fordrar särskilt tillstånd enligt trafikförfattningar ansvarar Uthyraren respektive Inhyraren för sina respektive skyldigheter. Om Inhyrarens tillstånd återkallas äger Uthyraren rätt att säga upp avtalet.
  5. Inhyraren ska svara för regelbunden tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall Inhyraren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.
 5. Hyrestid
  1. Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.3.
  2. Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar per dag när inte annat avtalats. Inhyraren ska utan dröjsmål meddela Uthyraren om förändringar avseende användandet, som t ex användning i förlängda skift, i flerskift eller på andra tider än vardagar jfr punkt 5.2.
 6. Ersättning
  1. Hyra debiteras per arbetsdag för hyresobjektet under hyrestiden.
  2. Avtalad hyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria under förutsättning att hyresobjektet inte används.Utnyttjas hyresobjektet mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt överenskommelse. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt överens kommelse. För samtliga hyresobjekt debiteras hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet. Har ingen överenskommelse träffats äger Uthyraren rätt att
  3. Redskap och aggregat som utgör tillbehör till hyresobjektet debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering, jfr 2.4.
  4. För stillestånd och driftsavbrott som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
  5. Betalning för hyrestiden erläggs mot faktura med betalningsvillkor tjugo (20) dagar från fakturadatum om inte annat särskilt anges. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta vilken, om inte annat överenskommits, med 8 procentenheter överstiger Riksbankens vid var tidpunkt gällande referensränta.
  6. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att Inhyraren ställer säkerhet för avtalets fullgörande motsvarande det antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning, eller ställer annan betryggande säkerhet. Depositionen ska tillgodoräknas Inhyraren vid avtalets upphörande eller avräknas på eventuell skuld till uthyraren.
 7. Uthyrarens ansvar
  1. Uthyraren ansvarar för att hyresobjektet under avtalstiden inte är beskaffad med fel eller skada som inverkar på maskinens användning. Om så skulle vara fallet äger Inhyraren rätt till skälig nedsättning av hyran motsvarande felet. Rätt till nedsättning föreligger dock inte om Uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresobjektet eller lämna annat godtagbart hyresobjekt i dess ställe och om rättelse sker omgående efter meddelande från Inhyraren och utan större olägenhet för honom.
  2. Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening över vilken han inte råder, stillestånd eller drifts-avbrott, ej heller för skada på grund av s k Force majeure enligt punkt 8.2.
  3. Uthyraren tecknar för inhyrarens räkning försäkring omfattande trafik brand, stöld, skadegörelse vagnskada rättsskydd för fordonet avbrottsersättning vid brand, stöld, skadegörelse och vid ersättningsbar vagnskada. (avbrottsersättning utbetalas endast till uthyraren).
 8. Inhyrarens ansvar
  1. Inhyraren svarar för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Uthyraren för beslut om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av Inhyraren med belopp motsvarande skillnaden mellan utfallande försäkringsersättning och återanskaffningskostnaden. Inhyraren svarar för vid varje skadetillfälle gällande självrisk.
  2. Inhyraren svarar för, oberoende av vållande, all skada som genom hyresobjektets brukande kan förorsakas utöver vad som täcks av för försäkringar under punkt 6.3.
  3. Inhyraren äger inte utan Uthyrarens skriftliga godkännande, koppla och använda annan extrautrustning än den som levererats med hyresobjektet.
  4. Inhyraren ska för sin verksamhet ha gällande och anpassad ansvarsförsäkring om inte annat skriftligen avtalats.
 9. Hävning av avtalet
  1. Part har rätt att häva avtalet för det fall att motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte senast inom tre dagar vidtar rättelse.
  2. Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande/händelse som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan inte rimligen kunnat undanröjas. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
  3. Uthyraren har därutöver rätt att omedelbart häva avtalet om Inhyraren
   1. inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Uthyraren och inte ställt godtagbar säkerhet.
   2. hyresobjektet utsätts för onormalt brukande eller vanvårdas så att risk för värdeminskning föreligger.
   3. inställer sina betalningar, försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder ackordsförhandlingar.
   4. förlorar tillstånd för att nyttja och bruka hyresobjektet. Vid hävning äger Uthyraren omedelbart återta hyresobjektet på Inhyrarens bekostnad.
 10. Tvist
 11. Tvist på grund av avtalet, dess tillämpning och tolkning skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall att parterna inte skriftligen enats om att tvister ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares regler.